• BHXH tỉnh Đồng Nai: Tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu
  • Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
BHXH Đồng Nai nỗ lực thi đua nước rút 2 tháng cuối năm  -0
Thi đua nước rút 2 tháng cuối năm

Theo đó, để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong 2 tháng cuối năm 2023, các đơn vị trực thuộc tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện các giải pháp về thu, giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và các lĩnh vực công tác khác có khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam giao năm 2023.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, phấn đấu toàn Ngành thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong 2 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2023.

Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức, người lao động; khắc phục tình trạng thụ động, hành chính trong chỉ đạo điều hành và trong thực thi công vụ; gắn việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của Ngành.

Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 của BHXH Đồng Nai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex