Phân tích và dự báo thống kê ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động thống kê. Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Ấn phẩm “Các báo cáo Phân tích và Dự báo thống kê năm 2022” được Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản tháng 5/2023. Đây là ấn phẩm được các thành viên thuộc Tổ Phân tích và Dự báo Thống kê của Tổng cục Thống kê thực hiện nhằm tổng hợp, phân tích đánh giá các vấn đề trong đời sống kinh tế – xã hội, có tính thời sự và được các đối tượng sử dụng thông tin thống kê quan tâm thời gian qua.

Ấn phẩm cho biết, nhiệm vụ phân tích và dự báo thống kê đã được quy định trong các văn bản pháp lý như: Luật Thống kê quy định trách nhiệm của cơ quan thống kê Nhà nước trong việc thực hiện phân tích và dự báo thống kê; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 xác định đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê là một trong những chương trình hành động thực hiện Chiến lược; Nghị quyết số 01/NQ-CP hàng năm của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước đều xác định nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, dự báo, phục vụ quản lý, điều hành là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2022 được Tổ phân tích và Dự báo Thống kê thực hiện và giới thiệu bao gồm 18 chuyên đề:
(1) 
Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu hàng hóa và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011- 2021 ở Việt Nam; (2) Kinh tế tư nhân: Thực trạng và tiềm năng phát triển; (3) Phân tích tác động của chỉ số giá sản xuất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua bảng cân đối liên ngành; (4) Phân tích năng suất lao động khu vực phi chính thức ở Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện năng suất lao động; (5) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo bền vững giai đoạn 2016-2021; (6) Khai thác thủy sản biển – Thay đổi để bền vững; (7) Phân tích chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2017-2021 (năm gốc 2015) và đề xuất phương pháp tính một số chỉ tiêu chuyển đổi năm gốc; (8) Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có giám đốc là nữ; (9) Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động vận tải, du lịch của Việt Nam và một số giải pháp nhằm phục hồi ngành vận tải, du lịch trong thời gian tới; (10) Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam năm 2021, triển vọng năm 2022; (11) Ứng dụng một số mô hình phân tích chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2021 và dự báo giai đoạn 2023-2030 ở Việt Nam; (12) Phân tích quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và lương tối thiểu giai đoạn 2000-2021 ở Việt Nam; (13) Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế đến dân số, di cư và đô thị hóa của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2011-2020 và dự báo giai đoạn 2021-2030; (14) Phân tích tác động của dịch Covid-19 đến vấn đề bất bình đẳng giới đối với thị trường lao động Việt Nam; (15) Áp dụng phương pháp ước lượng khu vực nhỏ để ước tính thu nhập bình quân đầu người từ hoạt động sản xuất kinh doanh cấp huyện năm 2020 và dự báo năm 2022; (16) Phân tích và đánh giá thực trạng an sinh xã hội thông qua các chỉ tiêu giám sát và đánh giá mô hình an sinh xã hội tại Việt Nam, đề xuất xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững; (17) Nghiên cứu chỉ số tổng hợp đánh giá phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 ở Việt Nam; (18) Phân tích các mô hình quốc tế trong sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê và đề xuất khuyến nghị tăng cường sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê tại Việt Nam.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex